Cập nhật đóng góp Tháng 03-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
11/03/2017 Vũ Thành Nam (PT 24455) 500,000  
17/03/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 6,823,500

 (300 USD x 22,745 đồng)

 
28/03/2017 Ẩn Danh (hỗ trợ Học phí Lớp 6, niên học 2017 – 2018 cho 6 học sinh Trường Tình Thương Vinh Sơn – Vĩnh Hội) – CK Eximbank  25,000,000