Cập nhật đóng góp Tháng 02-2017

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
11/02/2017 Vũ Thành Nam 2,000,000  
15/02/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân 6,816,000

(300 USD x 22,720 đồng)

 
16/02/2017 Anh Chị Long – Vân Hạnh (Hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2017 cho LHTT Hòa Hảo) 31,822,000  
16/02/2017 Anh Chị Toàn – Tảo và Chị Bảo (Hỗ trợ tiền thuê nhà năm 2017 cho LHTT Hòa Hảo) 22,730,000

 (1000 USD x 22,730 đồng)

  
17/02/2017 Anh Chị Chức – Loan (hỗ trợ học phí em Huỳnh Phúc Khang) 9,100,000

(400 USD x 22,750 đồng)

 
25/02/2017 Vũ Thành Nam 300,000