Cập nhật đóng góp Tháng 02-2019

NGÀY NHÀ HẢO TÂM SỐ TIỀN HIỆN VẬT
29/1/2019 Phạm Thị Lan Phương – CK Eximbank
5,000,000
9/2/2019
Anh Kenneth ,Cô Nguyệt,Cô Nhu (Texas) và Anh Tim (California) -Hỗ trợ suất ăn dinh dưỡng cho học sinh các Lớp học Tình thương (Người gửi : Nguyễn Văn Thìn)
6,975,000
12/2/2019
Ẩn danh – CK Eximbank
100,000
13/2/2019
Nguyen Phuc Nguyen – CK Eximbank
5,000,000
15/2/2019
Phạm Thị Hoàng Diễm – CK Eximbank
5,000,000
15/2/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng Eximbank
14,801
18/2/2019
Ông Bà Bùi Văn
5,000,000
18/2/2019
Pham Ho Quang – CK Eximbank
2,751,200
18/2/2019
Ông Phan Hùng Dương – CK Eximbank
5,000,000
19/2/2019
Lê Thị Ngọc Hân – CK Eximbank
300,000
19/2/2019
Ẩn danh – CK Eximbank
500,000
21/2/2019
Ông Bà Vũ Thế Cường
7,842,900(300 EURO  x26.143)
21/2/2019
Ông Bà Thân Trọng Minh
10,000,000
22/2/2019
Cô Lê Minh Tâm
600,000
23/2/2019
Lãi tài khoản gửi ngân hàng Eximbank
3,411
25/2/2019
Bà Tăng Mỹ Hạnh
10,000,000
25/2/2019
Bà Tăng Mỹ Hạnh
20kg Quần áo
26/2/2019
Bà Võ Kim Thoàn
2,000,000
27/2/2019
Ông Trần Đình Nghiêm
2,315,000(100 USD x23.150)
27/2/2019
Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân
11,580,000(500 USD x23.160)
11/2/2019
Dam Huong Hai ( chuyển khoản ACB) Ủng hộ Dự Án Em Đến Trường _ NC3
1,000,000