Cập nhật chi Tháng 04-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
01/04/2017 LHTT Bà Mười: chi phí điều hành LHTT tháng 04-2017 1,500,000
01/04/2017
LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 04-2017 4,500,000
10/04/2017 Em Lý Thị Diễm Thúy: Lớp 6 Trường Phạm Hữu Lầu, học phí tháng 4 – 2017 170,000
17/04/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ lương giáo viên tháng 04 – 2017 6,796,500
19/04/2017 Em Trần Thanh Thiện: Lớp 6 Trường Hoàng Quốc Việt, Học phí tháng 4-2017 + Tháng 5 – 2017 (297,000 đ + 258.500đ) 555,500
21/04/2017 Nguyễn Văn Tân: Photo hồ sơ hỗ trợ học phí niên học 2017 – 2018  39,000
26/04/2017 Em Đoàn Minh Thiện:Trường Hoàng Quốc Việt – Lớp 6: học phí tháng 04-2017 + tháng 05-2017 (297.000đ + 258.500đ ) 555,500
28/04/2017
LHTT Vinh Sơn: hỗ trợ cơm trưa tháng 04-2017 (35 suất x 11 buổi x 2,000đ)+ (35 suất x 1 buổi x 1,000đ) 805,000
28/04/2017 LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 04-2017 (15 suất x 10 buổi x 2,000đ)+(150 suất x 1 buổi x 1,000 đ) 3,150,000
28/04/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 04-2017 (40 suất x 11 buổi x 2,000đ)+(40 suất x 1 buổi x 1,000 đ) 920,000
28/04/2017 LHTT Tân Hưng: hỗ trợ cơm trưa tháng 04-2017 (100 suất x 10 buổi x 2,000đ)+(100 suất x 1 buổi x 1,000đ) 2,100,000