Cập nhật chi Tháng 03-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
03/03/2017 Em Đoàn Minh Thiện: Lớp 6A Trường Hoàng Quốc Việt (Chi phí học tập ngoại khóa) 320,000 
 08/03/2017 Em Trần Thanh Thiện: Lớp 6a Trường Hoàng Quốc Việt: học phí Tháng 03/2017 + Tiền học bơi 335,500 
 08/03/2017 LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà Tháng 03/2017 + Phí chuyển tiên qua ngân hàng 4,511,000 
 08/03/2017 LHTT Bà Mười: chi phí điều hành LHTT Tháng 03/2017 1,500,000 
 08/03/2017 Em Lý Thị Diễm Thúy: Lớp 6 Trường Phạm Hữu Lầu – học phí Tháng 03/2017
270,000

 

 08/03/2017 Em Trần Thanh Thiện: Lớp 6 Trường Hoàng Quốc Việt (học phí học tập ngoại khóa) 320,000 
 17/03/2017 Nhóm Nụ Hồng và Anh Chị Đào – Vân: LHTT Bà Mười (hỗ trợ lương giáo viên tháng 03-2017) 6,823,500 
 

29/03/2017
Em Đoàn Minh Thiện: lớp 6 Trường Hoàn Quốc Việt – học phí tháng 03-2017 335,500 
 29/03/2017 Em Huỳnh Phúc Khang: Trường Tân Thuận lớp 3 – học phí bán trú tháng 03-2017 1,228,000 
 29/03/2017 Em Trần Quốc Thạnh: lớp 7 Trường Nguyễn Hiền – học phí tháng 11, tháng 12/2016 + Tháng 01+ tháng 02 + tháng 03/2017 770,000 
 31/03/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2017 (40 suất x 2,000đ x 13 buổi) + (40 suất x 1,000 đ x 1 buổi) 1,080,000 
31/03/2017 LHTT Vinh Sơn: hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2017 (35 suất x 2,000đ x 13 buổi) + (35 suất x 1,000 đ x 1 buổi) 945,000
31/03/2017 LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 03-2017 (150 suất x 2,000đ x 13 buổi) + (150 suất x 1,000đ x 1 buổi) 4,050,000