Cập nhật chi Tháng 01-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
01/01/2017 LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà Tháng 1-2017  4,500,000
11/01/2017
LHTT Bà Mười: Chi phí điều hành LHTT tháng 01-2017 1,500,000
11/01/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ cơm trưa tháng 1-2017 (40 suất x 2,000đ x 4 buổi)  320,000
11/01/2017 LHTT Vinh Sơn: hỗ trợ cơm trưa tháng 1-2017 (35 suất x 2,000đ x 4 buổi) 280,000
11/01/2017 LHTT Vĩnh Hội: hỗ trợ cơm trưa tháng 1-2017 (150 suất x 2,000đ x 4 buổi) 1,200,000
11/01/2017 Lý Thị Diễm Thúy: Trường THCS Phạm Hữu Lầu học phí lớp 6 tháng 1-2017 770,000
13/01/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ lương giáo viên tháng 01 – 2017 6,760,500