Cập nhật chi Tháng 06-2017

Ngày Diễn giải Số tiền
01/06/2017 LHTT Hòa Hảo: hỗ trợ tiền thuê nhà tháng 06-2017  4,500,000
02/06/2017 LHTT Bà Mười: hỗ trợ chi phí điều hành tháng 06-2017  1,500,000
19/06/2017 Em Nguyễn Thị Kiều Loan – Lớp 6 Trường Phạm Hữu Lầu (2 bộ đồng phục, 1 bộ thể dục) 600,000
26/06/2017
Em Lý Thị Diễm Thúy – Lớp 7 Trường Phạm Hữu Lầu (2 bộ đồng phục, 1 bộ thể dục)
580,000